Ασφάλεια συναλλαγών

Ηλεκτρονικές αγορές με κάρτα μέσω του συστήματος πληρωμών της τράπεζας Alpha Bank

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών
πληρωμών "Nexi e-Commerce" της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο
κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας
μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου
κλειδιού.

All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of "Nexi e-Commerce" of Nexi
Payments Greece S.A. and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Encryption is a
way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.